คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา


อ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ประธานหลักสูตร
ผศ.สมคเณ เกียรติก้อง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.โชติกาญจน์ ราชกรม
เลขาประจำหลักสูตร
อ.ศัลย์ชัย ใจสมุทร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.อิศเรศ กะการดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.สุธาสินี  อินตุ้ย
อาจารย์ประจำหลักสูตร