คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Engineering Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Engineering Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Engineering Technology)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
5.1 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ช่วยฝ่ายการผลิต และ/หรือนักบริหารงานอุตสาหกรรม
5.2 ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ
5.3 ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.4 ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
5.5 หัวหน้างานในส่วนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
5.6 อื่นๆ

 

ผศ.ประจบ ดีบุตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.ปิยนันท์ สายัณห์ปทุม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.อรวิกา ศรีทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร