คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Electronics Communication and Computers

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Electronics Communication and Computers)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Communication Electronics and Computers)

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 

6. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า

 

7. ข้อความแสดงตัวตนของหลักสูตร

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ก้าวหน้า ทันสมัย ในโลกดิจิตอล


8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ทำงานเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัที่ทำเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ทำด้านฐานข้อมูล แผนกไอที การไฟฟ้า กสท ที่โอที


ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
ประธานหลักสูตร
อ.เฉลิมพล แก้วเทพ
เลขาประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.ธนพร พยอมใหม่
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.โยษิตา เจริญศิริ
เลขาประจำหลักสูตร