คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Engineering Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Engineering Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Engineering Technology)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
5.1 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ช่วยทางเครื่องกล
5.2 ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ
5.3 ฝ่ายการซ่อมบำรุงขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
5.4 อื่นๆ

 


ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.วัชระ เพิ่มชาติ
เลขาประจำหลักสูตร
รศ.จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.วทัญญู  พนังนุวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร