คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Ceramic Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Ceramic Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Ceramic Technology)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
5.1 นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกส์
5.2 ผู้ประกอบการเซรามิกส์อิสระ หรือประกอบอาชีพที่ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์
5.3 นักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
5.4 ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
5.6 ผู้บริหารในองค์กร หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.สมคเณ เกียรติก้อง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.กนกนาฏ พรหมนคร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ธนวรรธน์ ท้าวนอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร