คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Ceramic Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Ceramic Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Ceramic Technology)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
5.1 นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกส์
5.2 ผู้ประกอบการเซรามิกส์อิสระ หรือประกอบอาชีพที่ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์
5.3 นักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
5.4 ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
5.6 ผู้บริหารในองค์กร หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.สมคเณ เกียรติก้อง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.กนกนาฏ พรหมนคร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร