คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
ผู้บริหารคณะ

 

สำนักงานคณบดี

 

 

นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง
หัวหน้าสำนักงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุษา วิลาวรรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจรรยา พุ่มพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมานิตา วรทัต
นักกิจการนักศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ แทนทุมมา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์
นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการห้องปฏิบัติการ

 

 

นายอุชา โพธิ์สุวรรณ
ปฏิบัติการไฟฟ้า
นายสุธารักษ์ แสงเทศ
ปฏิบัติการออกแบบ-เซรามิกส์์
นายปัณณ์ สุขสารี
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นายสานุพงษ์ พวงมาลัย
ปฏิบัติการเครื่องกล

 

 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

 

 

นางพระจันทร์ บุญช่วย
นางสุมาลี อุดรสถิตย์
นางอัญชลี คีรีศรี
นางสาววิชุดา นาดี
นายรำไพ สารมโน
นายอำไพ สุจริต
นางรุ่งอรุณ พิลาวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายยศกร ภู่ปรางค์