คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Ceramic Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Ceramic Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Ceramic Technology)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษาต่างประเทศที่ใช้) ..........................................

5.3 การรับเข้าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 นักศึกษาต่างชาติ

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่จัดการเรียนการสอน

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554
 สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
8.1 นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกส์
8.2 ผู้ประกอบการเซรามิกส์อิสระ หรือประกอบอาชีพที่ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์
8.3 นักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
8.4 ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.5 ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
8.6 ผู้บริหารในองค์กร หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.สมคเณ เกียรติก้อง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.กนกนาฏ พรหมนคร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ธนวรรธน์ ท้าวนอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร