ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 (ฉบับที่ 21)
สายด่วน ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสื่อสาร งานวิชาการและงานทะเบียน งานกิจการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริษัท เทคทอล์กไทย จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ "TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022" ในวันที่ 9 - 10 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์(ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ : เครื่องมือออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคดิจิทัล 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 14 - 29 ต.ค.64
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 วันที่ 31 ต.ค.64 ณ วัดโบสถ์ (หลวงพ่อโตองค์ใหญ่) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
คณะกรรมกาารเพื่อการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศของสมาคมการค้าจีน ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" พันธมิตรเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและนวัตกรรมระหว่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์สำรวจลงทะเบียนการรับวัคซีน(สำหรับนักศึกษา) "ซิโนฟาร์ม" ของเทศบาลเมืองท่าโขลง นักศึกษาที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนให้ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 กำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษานักศึกษาใหม่ภาคปกติ สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับผู้กู้ยืม กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองนโยบายและแผน ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรม
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2564 จำนวน 3 หลักสูตร ระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค.64
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 พ.ย.64 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตส์ ให้สตรอง" ปีที่ 7 ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ 2564 ในวันที่ 1 พ.ย.64 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง) จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ การร่วมทำบุญ กับ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันทีี 7 พ.ย.64 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ในวันที่ 5 พ.ย.64 ณ วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ 2565 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์(ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 หลักสูตร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 วันที่ 7 พ.ย. 64 ณ วัดอ่างทองวรวิหาร จ.อ่างทอง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 พ.ย.64 ณ วัดหนองบอน จ.นครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงานบริษัท ไพรมัส จำกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี ในวันที่ 7 พ.ย.64 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
สำนักงบประมาณ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2564 ในวันที่ 5 พ.ย.64 ณ วัดเสมียรนารี กรุงเทพฯ
กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 6 พ.ย.64 ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จ.สกลนคร
งานสื่อสารองค์กรและการตลาด ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสังกัดตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานและการบริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สำนักงาน ป.ป.ช.ขอประชาสัมพันธ์โครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งบริติช เคานซิล ประเทศไทย ประสงค์มอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 (Study UK Alumni Awards 2021/2022)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย.64
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและประชาสัมพันธ์แบบสอบถามประเมินการรับรู้ ความเข้าใจทัศนคติการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ สอวช. และความสนใจเก่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 20 ต.ค 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 2 ต.ค.64 จำนวน 1 อัตรา
สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี แจ้งประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 ต.ค.64 ณ วัดกางกี่ศรีอุดม จ.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
สำนักงาน ป.ป.ช.ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ" จำนวน 7 ตอน
สำนักงาน ก.พ. แจ้งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 ทุน
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ขอแนะนำวิทยากรเพื่อการกุศล
สำนักงาน ป.ป.ช.ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 5 พ.ย.64 ณ พระอารามหลวง วัดพรามณี จ.นครนายก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 สาขา 1) Development of Engineer/Industrial Workforce 2)Japanese Language 3) City and Local Environmental Improvement และ 4) Aging
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 ต.ค.64 ณ พระอารามหลวง วัดสะแก จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 18 - 20 พ.ค.65
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินสามัคคีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี พ.ศ 2564 ในวันที่ 24 ต..ค64 ณ วัดกระซ้าขวา จ.สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน ในวันที่ 11 พ.ย.64 ณ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ขอเรียนเชิญหน่วยงานรัฐเอกชน หรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Online Conference) ในวันที่ 24 - 25 พ.ย.64 ผ่านระบบ Online Conference (ZOOM)
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน เผยแพร่บทความ คลิกไลก์....กดแชร์
กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 14 พ.ย.64 ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 ต.ค.64 ณ วัดราชสกุณา (นก) จ.อ่างทอง
กรมบัญชีกลาง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 8 พ.ย.64 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 พ.ย.64 ณ วัดกลางวรวิหาร จ.สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 จำนวน 2 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (The 16th National and International Sripatum University Conference: SPUCON 2021) ในวันที่ 28 ต.ค.64 ผ่านระบบ ZOOM
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 พ.ย.64 ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Cultural Heritage)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning : Engaging students in online classes
มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 845) และการบริหารสัญญาตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ Covid-19 (ว 693) และการจำหน่ายพัสดุประจำปี" จำนวน 3 รุ่น ในเดือนตุลาคม 2564
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563" ในวันที่ 22 ก.ย.64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 27 - 28 พ.ย.64.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและวันครบรอบ 129 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย" ขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ล่วงลับไปใช่วงวันที่ 29 ก.ย.63 ถึง วันที่ 6 ก.ย.64
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference of Regional Network on Poverty Eradication ในวันที่ 13 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ "ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน"
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15(ประจำปี 2564)
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19สำหรับและนักศึกษา
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม
คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน มหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19 สามารถรับได้ที่สำนักงานคณะ
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 (ฉบับที่ 19)
บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด(คลินิกซูพีเรีย เอ.อาร.ที)ขอเสนอสิทธิประโยชน์ราคาพิเศษแพ็กเกจทำเด็กหลอดแก้ว และแพ็กเกจฝากไข่แช่แข็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 ส.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 "Future Trends of Research and Innovation" ในวันที่ 22-23 ก.ค.64 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดโครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & loT Summit, และ SME Smart Manufacturing
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ"The International Conference on Digital Government Technology and Innovation"
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ"
ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ี 3) พ.ศ. 2564
สมัครนักศึกษา TCAS 64 รอบ 3 Admission
คำสั่งจากจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 (ฉบับที่ 14)
บริษัท ฟาต้าเทค จำกัด รับสมัครพนักงานเข้าทำงาน ตำแหน่ง IT Support และ IT Engineer
สนช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโครงการ SID ภาคตะวันออก
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทคามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประชาสัมพันธ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ ๙
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน”
ประชาสัมพันธ์ แจ้งปัจฉิมนิเทศ กยศ.
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้น เรื่อง "พอเพียงที่เพียงพอ"
การนำเสนอและประกวดผลงานเชิงผลิตภาพ แบบออนไลน์ “New GenEd New Normal” ครั้งที่ 2
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2564
อพวช. เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยฯเรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (ฉบับที่ ๑๒)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการเรียนศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แบบสอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนระบบลงเวลาของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์โครงการ ED’s Possible
ช่องทางในการยืนยันตัวตนในช่วงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยฯ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (ฉบับที่ ๑๑)
ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุน "เพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง "
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๐)
eduroam บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย
วิธีเข้าใช้ VRUONE.1x For Android
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อนักศึกษาแบ่งสี แข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รอบ TCAS 64 รอบ Portfolio
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์
ขอเชิญประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020")
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด " Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปีที่ 2 ")
ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ระดับ ป.ตรี เรียน ส-อา
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จาก 22 มิถุนายน 2563 เป็น 1 กรกฏาคม 2563
แจ้งกำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
แจ้งงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และการประชุมเชียร์ ประจำปี 2563
ปฏิทินการศึกษานักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (แก้ไข)
ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ระดับ ป.ตรี เรียน ส-อา
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จาก 22 มิถุนายน 2563 เป็น 1 กรกฏาคม 2563
แนะนำวิธีการเข้า Google Meet สำหรับนักศึกษา
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปี2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ การสมัครอีเมลล์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID -19
สมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี M.Sc.(Technology Management)
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829
เครื่องแบบนักศึกษา มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์