แจ้งลำดับรายชื่อและเวลาการเข้ารับวัคซีน-ชุดที่-1-7
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม
คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน มหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19 สามารถรับได้ที่สำนักงานคณะ
บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด(คลินิกซูพีเรีย เอ.อาร.ที)ขอเสนอสิทธิประโยชน์ราคาพิเศษแพ็กเกจทำเด็กหลอดแก้ว และแพ็กเกจฝากไข่แช่แข็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 ส.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 "Future Trends of Research and Innovation" ในวันที่ 22-23 ก.ค.64 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดโครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & loT Summit, และ SME Smart Manufacturing
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ"The International Conference on Digital Government Technology and Innovation"
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ"
ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ี 3) พ.ศ. 2564
สมัครนักศึกษา TCAS 64 รอบ 3 Admission
คำสั่งจากจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 (ฉบับที่ 14)
บริษัท ฟาต้าเทค จำกัด รับสมัครพนักงานเข้าทำงาน ตำแหน่ง IT Support และ IT Engineer
สนช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโครงการ SID ภาคตะวันออก
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทคามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประชาสัมพันธ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ ๙
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน”
ประชาสัมพันธ์ แจ้งปัจฉิมนิเทศ กยศ.
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้น เรื่อง "พอเพียงที่เพียงพอ"
การนำเสนอและประกวดผลงานเชิงผลิตภาพ แบบออนไลน์ “New GenEd New Normal” ครั้งที่ 2
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2564
อพวช. เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยฯเรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (ฉบับที่ ๑๒)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการเรียนศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แบบสอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนระบบลงเวลาของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์โครงการ ED’s Possible
ช่องทางในการยืนยันตัวตนในช่วงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยฯ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (ฉบับที่ ๑๑)
ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุน "เพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง "
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๐)
eduroam บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย
วิธีเข้าใช้ VRUONE.1x For Android
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อนักศึกษาแบ่งสี แข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รอบ TCAS 64 รอบ Portfolio
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์
ขอเชิญประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020")
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด " Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปีที่ 2 ")
ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ระดับ ป.ตรี เรียน ส-อา
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จาก 22 มิถุนายน 2563 เป็น 1 กรกฏาคม 2563
แจ้งกำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
แจ้งงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และการประชุมเชียร์ ประจำปี 2563
ปฏิทินการศึกษานักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (แก้ไข)
ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ระดับ ป.ตรี เรียน ส-อา
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จาก 22 มิถุนายน 2563 เป็น 1 กรกฏาคม 2563
แนะนำวิธีการเข้า Google Meet สำหรับนักศึกษา
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปี2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ การสมัครอีเมลล์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID -19
สมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี M.Sc.(Technology Management)
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829
เครื่องแบบนักศึกษา มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์