หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี

ประธานหลักสูตร

benchalak@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

karin@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

boonyarit.sri@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

pakpoom.su@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม


ผศ.ประจบ ดีบุตร

ประธานหลักสูตร

prajob@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

suwit@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

charcrit@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อรวิกา ศรีทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

onwika@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม