คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
ประกันคุณภาพการศึกษา

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561

คู่มือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2561


รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการประเมินตนเอง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
รายงานผลการประเมินตนเอง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

รายงานผลการประเมินตนเอง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

รายงานผลการประเมินตนเอง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

รายงานผลการประเมินตนเอง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

รายงานผลการประเมินตนเอง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

รายงานผลการประเมินตนเอง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560

คู่มือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560


รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)

 

 

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559

คู่มือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2559


รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินตนเอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)