ผลงาน รางวัลของนักศึกษา

 ​​​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นตัวแทนมอบ Productive ให้โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ผลงานของนักศึกษา​หลักสูตร อสบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

Best Practice จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

 ​​นายณัฐพล ตามมงคล 
ได้รับรางวัล (VRU ALUMNI OUTSTANDING) ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน   

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021 

 ​​​ นายวัชรพล สีดาสุก 
ได้รับรางวัล (VRU VALUES OUTSTANDING) นักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประเภทการดำเนินการตามค่านิยมของคณะและมหาวิทยาลัย     

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021

 ​​นายบวรยศ สุธรรม 
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทงานวิจัยดีเด่น (VRU RESEARCH OUTSTANDING) สาขาวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี   

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021 

 ​​ นายศรัณย์ คำไล้  
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาการดีเด่น (VRU ACADEMICS OUTSTANDING)    

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021

  ​​นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (ทีม Mechanical) ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER) 

รางวัลการประกวด SOCIAL ENTERPRISE

 การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ IIoT (Industrials Internet of Thing) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ lloT

 ​นางสาวภัทฐิดา ชาวนา และ นายวินิทร คำมี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ชนะเลิศรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีตของจังหวัดบุรีรัมย์   

รางวัลชนะเลิศ ออกแบบของที่ระลึก

 ​นักศึกษาและอาจารย์สาขาไฟฟ้า กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Best Practice จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

Best Practice จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

ผลงาน รางวัลของอาจารย์ และบุคลากร

  อาจารย์องอาจ ทับบุรี 
ได้รับรางวัล (GREAT PRACTITIONERS) 
อาจารย์นวัตกรรมยอดเยี่ยมสายวิชาการ  

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021

  อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี 
รับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

 ​นายอุชา โพธิ์สุวรรณ 
รับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564