ผลงาน รางวัลของนักศึกษา

นักศึกษา​สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 นำเสนอโครงการ “การบำรุงรักษาจักรยานยนต์ขั้นพื้นฐาน” และ โครงการ “การหาอัตรารอดของไก่ไข่ ด้วยวิธีตรวจจับการเคลื่อนที่” ได้รับการคัดเลือกและได้รับเงินสนับสนุน โครงการละ 50,000 บาท

งาน pitching ในกิจกรรม Social Enterprise ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (Social Engineer)

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ทีม CivilVRU 1 ได้รางวัลที่ 1 ประเภทกล้องระดับ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5

 ​ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสร้างสรรค์” นางสาวนริศรา พูลพจน์ และ นางสาวธีรพร เฉลิมเกตุนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชมเชย

มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5

 ​นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษา 

การประกวดโครงงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษา 

 ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นตัวแทนมอบ Productive ให้โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ผลงานของนักศึกษา​หลักสูตร อสบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

Best Practice จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

 ​นายณัฐพล ตามมงคล 
ได้รับรางวัล (VRU ALUMNI OUTSTANDING) ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน   

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021

 ​ นายวัชรพล สีดาสุก 
ได้รับรางวัล (VRU VALUES OUTSTANDING) นักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประเภทการดำเนินการตามค่านิยมของคณะและมหาวิทยาลัย     

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021 

 ​ นายวัชรพล สีดาสุก 
ได้รับรางวัล (VRU VALUES OUTSTANDING) นักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประเภทการดำเนินการตามค่านิยมของคณะและมหาวิทยาลัย     

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021

 ​ นายศรัณย์ คำไล้  
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาการดีเด่น (VRU ACADEMICS OUTSTANDING)    

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021

  ​นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (ทีม Mechanical) ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER) 

รางวัลการประกวด SOCIAL ENTERPRISE

 การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ IIoT (Industrials Internet of Thing) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  


รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ lloT

 ​นางสาวภัทฐิดา ชาวนา และ นายวินิทร คำมี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ชนะเลิศรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีตของจังหวัดบุรีรัมย์   

รางวัลชนะเลิศ ออกแบบของที่ระลึก

ผลงาน รางวัลของอาจารย์ และบุคลากร

 ​​ขอแสดงความยินกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นผู้เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔ "ประถมาภรณ์มงกุฎไทย"  

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นผู้เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔

 ​​ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อำพล เทศดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565  

รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 25

 ​​คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์องอาจ ทับบุรี อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

แต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  อาจารย์องอาจ ทับบุรี 
ได้รับรางวัล (GREAT PRACTITIONERS) 
อาจารย์นวัตกรรมยอดเยี่ยมสายวิชาการ  

รางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARDS 2021

  อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี 
รับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

 ​นายอุชา โพธิ์สุวรรณ 
รับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564