แนะนำคณะ

ประวัติคณะ

สารจากคณบดี

ปรัชญา วิสัยทัศน์

บุคลากร

สถานที่ตั้ง
  วิชาการ
ปฏิทินวิชาการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนการเรียน
  กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการกิจการนักศึกษา
ภาพกิจกรรม
  กระดานข่าว
กระทู้ถามตอบ
รับเรื่อง
  การจัดการความรู้
ประวัติ  
คณะกรรมการ KM
แบบประเมินการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้
งานวิจัย
องค์ความรู้ด้านงานวิจัย
องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
บทความวิชาการ
เอกสารการฝึกอบรม
โครงการตามรอยพระราชดำริ
e-Book
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลแหล่งฝึกงาน
ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
  เครือข่าย
สมาคมนักเทคโนโลยี
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  อื่นๆ
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบข้อบังคับ
ตรวจผลการเรียน
เว็บไซด์เพื่อการศึกษา
 

 

 

 

  การจัดการความรู้ > ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ที่มา : ผลงานวิจัยของ อ.วุฒิชัย  วิถาทานัง

 
 เครื่องมือจับสัตว์น้ำ
 

ลำดับ/ ชื่อ

  ภาพ

  หน่วยงาน

 1 ไซ

ชื่อ ไซ
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับดัก
ปลาในน้ำตื้น
รูปทรง ทรงกระบอก / มีโครงสร้างภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นหวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายปลอกห้า
ลายขอบปากแบบการถัก
 2กระชังปลา     ชื่อ  กระชังปลา
ประโยชน์ใช้สอย  ใช้สำหรับขังปลาหรือเลี้ยงปลา โดยผูกติดกับหลักไม้ในน้ำ หรือลอยแช่น้ำเอาไว้
รูปทรง    ทรงกระบอกกลม / มีโครงสร้าง ภายนอก
วัสดุ     ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก วัสดุมัดขอบและโครงสร้าง หวาย
 วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย     ลำตัวลายกระดูกงู
 3  ตะข้อง ธรรมดา  แบบกระบอกขวด

ชื่อ ตะข้องธรรมดาแบบกระบอกขวด
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับใส่
ปลาชั่วคราว
รูปทรง ทรงกระบอก / มีโครงสร้างภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นหวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายขัด / ลายกระดูกงู
 4 ตะข้อง ธรรมดา แบบคอขวด

ชื่อ ตะข้องธรรมดาแบบคอขวด
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้ สำหรับใส่ปลาชั่วคราว
รูปทรง ทรงกระบอกกลม / มีโครงสร้างภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นหวาย
วัสดุโครงสร้างผิวไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายขัด
 5 ตะข้อง ธรรมดาแบบกลม

ชื่อ ตะข้องธรรมดาแบบกลม
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับใส่
ปลาชั่วคราว
รูปทรง ทรงกระบอกกลม / มีโครงสร้าง
ภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นหวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายขัด

 6ตะข้องกบ

ชื่อ ตะข้องกบ
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับใส่
กบและเขียดชั่วคราว
รูปทรง ทรงกระบอกกลม / มีโครงสร้าง
ภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นไม้ไผ่
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายขัดตาห่าง
 7 ตะข้องธรรมดา

ชื่อ ตะข้องธรรมดา
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับใส่
ปลาชั่วคราว
รูปทรง ทรงกระบอกกลม / มีโครงสร้าง
ภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นหวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายขัด
 8 ตุ้ม

ชื่อ ตุ้ม
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับดักปลา
น้ำตื้นมีทางเข้า 2 ทาง ทางแรกอยู่ ส่วนล่างเป็นช่องกลมเป็นทาง
สำหรับปลาว่ายเข้าอีกทางหนึ่งอยู่
ตอนบน เป็นช่องขนาดใหญ่ 
สำหรับ เทปลาออกต้องใช้เหยื่อล่อ
รูปทรง ทรงกระบอกกลม / มีโครงสร้าง
ภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยตอกไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบไม้ไผ่
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายขัด
 9 อีจู้ / ปลาไหล

ชื่อ อีจู้ / ปลาไหล
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับดัก
ปลาตัวไหล
รูปทรง ทรงจั่ว / ไม่มีโครงสร้าง
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นเชือก
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายกระดูกงู
ลายขอบปากแบบการผูก
 10.อีจู้ / ใส่เหยื่อ

ชื่ออีจู้ / ใส่เหยื่อ
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับใส่
เหยื่อหรือปลาตัวขนาดเล็ก
รูปทรง ทรงกระบอก/ ไม่มีโครงสร้าง
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นเชือก
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายขัดตาห่าง
 11.แอ๊บกบ

ชื่อแอ๊บกบ
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับขังกบ 
และเขียด 
รูปทรง ทรงกระบอก  มีโครงสร้างภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นหวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายขัดตาห่าง
ลายขอบปากแบบการถัก
ลายขอบปากแบบการผูก
 12 ลอบนอนแบบสาน

ชื่อลอบนอนแบบสาน
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับดัก
ปลาในน้ำลึก
รูปทรง ทรงกระบอก / ไม่มีโครงสร้าง
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นเชือก
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายขัดตาโปร่ง
ลายขอบปากแบบการผูก
 13.ลอบนอนแบบห่าง

 

ชื่อลอบนอนแบบห่าง
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับดัก
ปลาในน้ำลึก
รูปทรง ทรงกระบอก / มีโครงสร้างภายนอก 
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นหวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายกระดูกงู
ลายขอบปากแบบการถัก

 14.ลอบยืนหรือลอบซั้ง

ชื่อลอบยืนหรือลอบซั้ง
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับดัก
ปลาในน้ำลึก
รูปทรง ทรงกระบอก / มีโครงสร้าง
ทั้งภายในและภายนอก
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นหวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายกระดูกงู
ลายขอบปากแบบการมัด
 15.ลอบยืนชนิดหัวมัด 

ชื่อลอบยืนชนิดหัวมัด
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับดัก
ปลาในน้ำลึก
รูปทรง ทรงกระบอก / มีโครงสร้าง
ทั้งภายในและภายนอก
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นเชือก
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายกระดูกงู
 16.ลอบนอนแบบถี่


ชื่อลอบนอนแบบถี่
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับดัก
ปลาในน้ำตื้น
รูปทรง ทรงกระบอก / มีโครงสร้างภายนอก 
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นเชือก
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายกระดูกงู
 17.กระชังกุ้ง 

ชื่อกระชังกุ้ง
ประโยชน์ใช้สอย ใช้สำหรับขังกุ้งหรือเลี้ยงกุ้ง
รูปทรง ทรงกระบอก / มีโครงสร้างภายใน
วัสดุ ลำตัวไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบ เชือก / หวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายกระดูกงู
ลายขอบปากแบบการพัน
 18.กระชังกุ้ง

ชื่อกระชังกุ้ง
ประโยชน์ใช้สอย ใช้สำหรับขังกุ้งหรือเลี้ยงกุ้ง
รูปทรง ทรงกระบอก / มีโครงสร้างภายใน
วัสดุ ลำตัวไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบ เชือก / หวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายกระดูกงู
ลายขอบปากแบบการพัน
 19.สุ่มไม้ไผ่ซีก  

ชื่อสุ่มไม้ไผ่ซีก 
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับจับ
ปลาน้ำตื้นโดยตรง
รูปทรง ทรงจั่ว / มีโครงสร้างภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่ซีก
วัสดุมัดขอบเป็นหวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายกระดูกงู
ลายขอบปากแบบการถัก
 20.สุ่มผิวไม้ไผ่ / แบบสาน ชื่อสุ่มผิวไม้ไผ่ / แบบสาน
ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือใช้สำหรับ
จับปลาน้ำตื้นโดยตรง
รูปทรง ทรงจั่ว / โครงสร้างภายใน
วัสดุ ลำตัวทำด้วยผิวไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเป็นไม้ไผ่
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายขัด
ลายขอบปากแบบการขด
 21.ลอบยืนหัวมัดแบบเดียว

ชื่อ ลอบยืนหัวมัดแบบเดียว
ประโยชน์ใช้สอย ใช้สำหรับดักปลาน้ำลึก
รูปทรงทรงกระบอกกลมมีโครงสร้างทั้ง 
ภายในและภายนอก
วัสดุ เส้นไม้ไผ่
วัสดุมัดขอบเชือก
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายกระดูกงู
 22.ลอบตาข่าย

ชื่อ ลอบตาข่าย
ประโยชน์ใช้สอยใช้สำหรับดักปลาน้ำลึก
รูปทรง ทรงกระบอกกลมมีโครงสร้างทั้งภายใน
วัสดุ เส้นเชือก
วัสดุมัดขอบเชือก
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลาย ลำตัวลายขัด
 23.กระชังกุ้งแบบถี่


ชื่อ กระชังกุ้งแบบถี่
ประโยชน์ใช้สอย ใช้สำหรับขังปลาหรือเลี้ยงปลา
โดยผูกติดกับหลักไม้ในน้ำ
หรือลอยแช่น้ำเอาไว้
รูปทรง ทรงกระบอกกลม / มีโครงสร้าง ภายนอก
วัสดุ ลำตัวทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก
วัสดุมัดขอบและโครงสร้าง หวาย
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายลำตัวลายกระดูกงู
 24.สวิง / ชะนาง

ชื่อ สวิง / ชะนาง
ประโยชน์ใช้สอย ใช้สำหรับช้อนปลาและจับปลาน้ำตื้น
รูปทรง ทรงกกลม / มีโครงสร้างภายนอก
วัสดุ สานด้วยเชือกหรือด้วย
วัสดุมัดขอบเชือก
วัสดุโครงสร้างไม้ไผ่
ลวดลายโดยการสานเป็นลายขัด
 
     

   
     

มหาวิทยาลัย |สำนักวิทยบริการ | ตรวจสอบผลการเรียน | ฐานข้อมูลคณะ | แบบฟอร์มและใบสมัคร

   
     
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 10380  โทร. 02 529 3829
e-mail :  facultyoit@gmail.com